A partir de la teva fitxa el sistema et recomanarà les professions ideals

Registra't
 

Clica sobre els perfils per veure'n més informació.

La informació continguda als perfils ha tingut en compte les següents fonts:
  • Classificació Catalana d’Ocupacions, Fitxes ocupacionals (Barcelona Activa).
  • List of regulated professions del Ministeri Danès d’Educació Superior.
  • Llistat de Professione Regolamentate de l’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche).
Desa com a PDF Comparteix

Treballador/a social

Categoria: Polítiques socials \ Atenció a necessitats relacionals, familiars i socials Serveis socials

Idiomes

Àrab
Català
Espanyol
Romanès

Descripció

Persona que presta suport de diferent tipus a persones, famílies o col·lectius comunitaris perquè tinguin unes condicions i qualitat de vida acceptables i un grau suficient d'autonomia personal i de vinculació social.

Tasques

1. Funció preventiva. Elaboració i execució de projectes d’intervenció per a grups de població en situacions de risc social i de manca d’aplicació dels drets humans.

2. Funció d’atenció directa: respon a l’atenció d’individus o grups que presenten, o estan en risc de presentar problemes d’índole social.

3. Funció de planificació. Ordenar i conduir un pla d’acord amb uns objectius proposats, continguts en un programa determinat mitjançant un procés d’anàlisi de la realitat.

4. Funció docent: amb l’objectiu d’impartir ensenyaments teòrics i pràctiques de Treball Social i de Serveis Socials.

5. Funció de promoció i inserció social. Amb l’objectiu de restablir, conservar i millorar les capacitats, la facultat d’autodeterminació i el funcionament individual o col·lectiu.

6. Funció de mediació: Fent possible la unió de les parts implicades en el conflicte, fent que siguin els propis interessats el que aconsegueixin resoldre els conflictes per si mateixos.

7. Funció d’avaluació: constatar els resultats obtinguts en les diferents actuacions, en relació amb els objectius proposats, tenint en compte tècniques, mitjans i temps emprats.

8. Funció de recerca: procés metodològic de descobrir, descriure, interpretar, explicar i valorar una realitat, a través d’un treball sistematitzat de recollida de dades, establiment d’hipòtesi i verificació de les mateixes, emprant per a això tècniques professionals i científiques a fi de contextualitzar una adequada intervenció i/o acció social planificada.

9. Funció de coordinació: per determinar mitjançant la metodologia adequada les actuacions d’un grup de professionals, dins d’una mateixa organització o pertanyents a diferents organitzacions, a través de la concertació de mitjans, tècniques i recursos, a fi de determinar una línia d’intervenció social i objectius comuns en relació amb un grup poblacional, comunitat o cas concret.

10. Funció gerencial: es desenvolupa quan el treballador social té responsabilitats a la planificació de centres, organització, adreça i control de programes socials i serveis socials.

Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva