A partir de la teva fitxa el sistema et recomanarà les professions ideals

Registra't
 

Clica sobre els perfils per veure'n més informació.

La informació continguda als perfils ha tingut en compte les següents fonts:
 • Classificació Catalana d’Ocupacions, Fitxes ocupacionals (Barcelona Activa).
 • List of regulated professions del Ministeri Danès d’Educació Superior.
 • Llistat de Professione Regolamentate de l’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche).
Desa com a PDF Comparteix

Tècnic/a de laboratori químic

Categoria: Química \ Indústria i consum

Habilitats

Correu electrònic
Fulls de càlcul (Excel)
Microsoft Office Access
Processador de textos (Word)

Idiomes

Anglès
Català
Espanyol

Descripció

El/la tècnic/a de laboratori químic treballa en el disseny i síntesi de compostos (orgànics, inorgànics i bioorgànics). Utilitza tècniques de síntesi manual i sintetitzadors automàtics, tècniques de caracterització química, cromatogràfiques (GC/MS, HPLC, HPLC/MS) i espectroscòpiques (RMN), mètodes avançats de purificació i optimització, microextracció en fase sòlida (SPME), i sensors electrònics, així com altres processos de síntesi química derivats dels nous avenços científics o del desenvolupament de l'anàlisi instrumental.

Sovint, la seva feina s'adreça a la realització d'anàlisis i assaigs físics, químics i microbiològics de mostres procedents de control de qualitat, producció o estudis de registre, a més de col·laborar en el desenvolupament i la millora dels mètodes analítics per reduir el temps de resposta o augmentar la qualitat dels resultats.

Aquest perfil professional tant es pot trobar en el procés de descobriment de nous fàrmacs (drug discovery) desenvolupant investigacions en el camp de la química combinatòria i de les tècniques de cribatge automàtic (HTS, High Throughput Screening) per a l'obtenció de nous materials (p.ex. superconductors), desenvolupant productes fitosanitaris, pigments, polímers i catalitzadors; com també en empreses dedicades al sector de la perfumeria i la cosmètica que centren les seves activitats de recerca en l'anàlisi sensorial i en el seu coneixement de les matèries primeres i cossos aromàtics.

Tasques

 • Selecciona i controla els equips de laboratori i els instruments necessaris per a la realització dels assaigs. En col·laboració amb especialistes en tecnologies de la informació, assegura la connexió entre els instruments i els sistemes de recollida de dades.
 • Controla les matèries primeres i els reactius que arriben al laboratori, obtenint els corresponents certificats d'anàlisi per part de les empreses proveïdores.
 • Pot preparar solucions químiques per utilitzar-les en el processament de materials, seguint fórmules estàndard o procediments experimentals.
 • S'encarrega de la realització de síntesis combinatòries per projectes d'I+D interns o externs, en un entorn de bones pràctiques de laboratori.
 • Participa en el disseny, síntesi, caracterització, purificació massiva i control de qualitat dels productes químics, aplicant la tècnica que correspongui en cada cas: sistemes de síntesi, cromatografia líquida d'alta resolució acoplada a espectometria de masses (HLPC/MS), espectrofotometria ultravioleta-visible (UV-VIS) o tècniques cromatogràfiques, entre d'altres.
 • Realitza la dissolució, aliquotació i pesada dels productes finals i s'encarrega de l'eliminació de dissolvents orgànics de sèries de compostos utilitzant evaporadors específics.
 • Avalua la composició dels productes per seleccionar els estàndards de producció i assegurar la feina posterior d'ajustament de formulació i acabat.
 • Documenta totes les incidències de la producció i porta el registre de totes les dades recollides durant el procés.
 • Calcula els rendiments obtinguts durant la síntesi i participa en la resolució dels problemes apareguts durant el procés.
 • Actua en la gestió de residus del laboratori, i en la neteja i el manteniment dels equips i instal·lacions.
 • Participa en el disseny i optimització de processos orgànics, utilitzant equips de síntesi paral·lela aplicada a l'obtenció de noves rutes sintètiques i metodologies de treball.
 • Treballa conjuntament amb les persones responsables de l'estudi o projecte per identificar les oportunitats de les metodologies d'alt rendiment, interaccionant amb equips d'altres disciplines, com química mèdica, biologia i química computacional.

Requisits minims

 • Certificat de Professionalitat de la Família professional de Química: Assajos microbiològics i biotecnològics (Nivell 3)
 • Certificat de Professionalitat de la Família professional de Química: Anàlisi Química (Nivell 3)
 • Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Química - Grau Mitjà: Operacions de laboratori
 • Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Química - Grau Superior: Laboratori d'anàlisi i control de qualitat
 • Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Química - Grau Superior: Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins
 • Grau: Química
 • Grau: Enginyeria química
 • Grau: Farmàcia
 • Grau: Bioquímica
 • Grau: Bioquímica i biologia molecular
 • Grau: Biotecnologia
 • Grau: Bioinformàtica

Requisits desitjats

Es requereixen professionals amb experiència normalment es sol·licita un mínim d'un any en l'avaluació i el desenvolupament analític i de recerca, o bé es demanen coneixements de síntesi química, tant teòrics com pràctics, obtinguts a laboratoris de centres d'investigació públics o privats, o a empreses del sector químic. En el cas de graduats/des recents, que també poden incorporar durant la seva fase de formació com a investigadors/es, es valoren coneixements teòrics sobre síntesi i la col·laboració amb grups d'investigació universitaris relacionats amb la química combinatòria o la síntesi de materials.
Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva