A partir de la teva fitxa el sistema et recomanarà les professions ideals

Registra't
 

Clica sobre els perfils per veure'n més informació.

La informació continguda als perfils ha tingut en compte les següents fonts:
 • Classificació Catalana d’Ocupacions, Fitxes ocupacionals (Barcelona Activa).
 • List of regulated professions del Ministeri Danès d’Educació Superior.
 • Llistat de Professione Regolamentate de l’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche).
Desa com a PDF Comparteix

Operari/ària de processament en la indústria alimentària

Altres denominacions: Operari/ària de planta en indústria alimentària, Operari/ària de fabricació en indústria alimentària, operari càrnic
Categoria: Indústria agroalimentària \ Fabricació i manipulació

Idiomes

Català
Espanyol

Descripció

L'operari/ària de processat en la indústria alimentària és el/la professional que controla i realitza els processos de recepció, manipulació, transformació i elaboració de productes alimentaris, o sigui, en la fabricació dels aliments. Aquesta fabricació està formada per diferents processos, les anomenades operacions bàsiques, que són característiques de la indústria alimentària on treballa, respectant en tot moment les normes de qualitat, de medi ambient, seguretat i tècnico-sanitàries establertes per l'empresa.

Tasques

 • Rep l'ordre de fabricació, amb les anotacions d'ingredients a utilitzar, paràmetres a controlar (ex: temperatura a la qual ha de fer-se el procés, paràmetres de qualitat, medi ambient, etc.), inspeccions a realitzar i documentació a enregistrar.
 • Entén i aclareix tots els dubtes de l'ordre de fabricació amb l'encarregat/da de torn.
 • Rep les primeres matèries ingredients, additius i coadjuvants, materials auxiliars, envasos i embalatges.
 • Comprova i confirma que les matèries rebudes són les requerides per al procés productiu, i que compleixen les especificacions requerides per la seva posterior utilització.
 • Identifica i registra els lots de primeres matèries, materials, productes intermitjos, productes acabats, segons les especificacions establertes per l'empresa, mitjançant anotacions als registres dissenyats per a aquesta finalitat (en paper o electròniques a un programa de control de fabricació).
 • Realitza les operacions de transformació i elaboració establertes pel pla de fabricació del producte a manufacturar:
  Prepara i condiciona l'espai de treball aplicant les mesures establertes per l'empresa (ex: de seguretat, higiene i protecció mediambiental necessàries per evitar riscos de contaminació de productes, accidents laborals i contaminació ambiental).
  Sotmet a tractaments previs de manipulació (ex: selecció, classificació, rentat, pelat, escaldat) els ingredients per homogeneïtzar qualitats o condicionar-los per posteriors transformacions, segons la fitxa de fabricació.
  Controla, fa anar i modifica els paràmetres de fabricació de la maquinària usada per a la fabricació d'un producte, segons els valors establerts en la fitxa de fabricació. Els processos poden ser: tractaments mecànics (ex: reducció de grandària, premsat, barreja, separació, homogeneïtzació, emulsionat); tractaments bioquímics (ex: fermentació); transformació per aplicació de calor (ex: fregit, cocció); disminució de l'activitat d'aigua (evaporació, deshidratació, liofilització i concentració); transferència de matèria (extracció i destil·lació); de conservació per aplicació de calor (pasteurització, esterilització);de conservació per aplicació de fred (refrigeració i congelació), etc.
  Controla i regula els processos automàtics de la maquinària.
  Maneja i controla el funcionament de maquinària i equips que han d'intervenir en la fabricació.
  Manté la maquinària i els utensilis en les condicions idònies que garanteixin la higiene dels equips.
  Realitza els processos de manteniment, neteja, desinfecció i condicionament establerts en el pla de treball.
 • Registra, identifica i segrega productes defectuosos o no conformes pel seu posterior anàlisis segons els protocols establerts a l'empresa.
 • Realitza el emmagatzematge dels productes en condicions adequades per garantir la seva conservació i característiques organolèptiques, al final del seu ús en la fabricació programada.
 • Registra els resultats dels controls de paràmetres de procés i de les inspeccions que marca el pla de treball per cada producte.
 • Gestiona adequadament els residus (neteja d'equips i maquinària, retalls, subproductes intermitjos, etc.).
 • Adopta en tot moment les mesures establertes en la normativa de l'empresa, i treballa seguint les pràctiques correctes de seguretat en el treball.

Requisits minims

El perfil de l'operari/ària de processat en la indústria alimentària no es correspon amb una única via de formació reglada. De fet, es pot accedir a aquesta professió sense comptar amb formació bàsica reglada, tot i què l'exercici d'aquesta activitat requereix la recepció d'àmplia formació contínua relacionada amb l'activitat que es desenvolupa.
 • Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Indústries alimentàries - Grau Mitjà: Elaboració de productes alimentaris
 • Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Indústries alimentàries - Grau Mitjà: Forneria, pastisseria i confiteria
 • Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Indústries alimentàries - Grau Mitjà: Olis d'oliva i vins
 • Certificat de Professionalitat de la Família Indústries alimentàries: Elaboració de refrescs i aigües de begudes envasades (Nivell 2)
 • Certificat de Professionalitat de la Família Indústries alimentàries: Carnisseria i elaboració de productes carnis (Nivell 2)
 • Certificat de Professionalitat de la Família Indústries alimentàries: Elaboració de vins i licors (Nivell 2)
 • Certificat de Professionalitat de la Família Indústries alimentàries: Elaboració de cervesa (Nivell 2)
 • Certificat de Professionalitat de la Família Indústries alimentàries: Fabricació de conserves vegetals (Nivell 2)
 • Certificat de Professionalitat de la Família Indústries alimentàries: Peixateria i elaboració de productes de pesca i aqüicultura (Nivell 2)
Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de la Selva